Klubben

Vår verksamhet vid Salsjöns strand har pågått i mer än femtio år. Från början var klubben en sektion inom Hoby GIF. 2000 ombildades vi till en fristående förening, Hoby GIF-Salsjön Motionsklubb. Vid årsmötet 2006 beslutades att vi ändrar namnet till Salsjögänget Motionsklubb. Vår strävan är att bevara och utveckla de gamla traditionerna i idrottslig anda.

Medlemskap

Salsjögänget Motionsklubb har över 170 betalande medlemmar.

Medlemsavgiften är 200 kr per år för enskild medlem och 400 kr för familjer. Delar Du våra värderingar och vill Du bli medlem? Kontakta vår kassör Leif Nilsson eller Inge Martinsson eller betala in medlemsavgiften till föreningens bankgiro 713-9652 neller via Swish 123 225 5859..

Genom att bli medlem i Salsjögänget bidrar Du till anläggningens fortlevnad och Du kan bada bastu till lägre pris. Du är också välkommen till våra samkväm den sista måndagen varje månad.

Historia

Friluftsverksamheten vid Salsjön har pågått i mer än femtio år. Dåvarande ordföranden A.Collin tecknade den 22 april 1955 för Hoby Gymnastik-& Idrottsförenings räkning ett 50-årigt arrendekontrakt med ägarna till Mörtjuk 2:6, Gottfrid och Inga Palmberg.

Arrendet avsåg 1000 kvm där föreningen fick uppföra  klubbstuga och bastu. Man fick också rätt att uppföra enklare anordningar för bad och simhopp. Arrendet sattes till en (1) kr per år. I dag arrenderar föreningen  10 000 kvm av familjen Ingegärd och Karl-Gustaf Andersson.

Klubbstugan uppfördes 1955 och den första bastun byggdes 1960. En ny bastu med två avdelningar uppfördes 1973 men med tiden blev den för trång och 1999 gjordes en tillbyggnad av herrarnas omklädningsrum. 2014 renoverades altanen vid bastun och 2015 anlades flytbryggan.

Under årens lopp har anläggningen kompletterats med förrådsutrymmen och vedbodar. Motionsspår har anlagts,  motionsanordningar har byggts och en grillplats har gjorts i ordning..

Verksamheten vid  Salsjön var en sektion inom Hoby GIF  fram till i maj 2000. Då ombildades den till Hoby GIF Salsjön motionsklubb, en egen förening som ingick i Hoby GIF Alliansen.

Under lång tid har beteckningen ”Salsjögänget” använts och vid årsmötet 2006 bytte föreningen namn till Salsjögänget Motionsklubb.

Anläggningen är ett resultat av idogt ideellt arbete under årtionden. Generösa donatorer och sponsorer har skapat de finansiella resurser som krävts. Välvilligt inställda markägare ger oss möjlighet att anlägga motionsspår på deras ägor.

Vi har alla anledning att sända en tacksamhetens tanke till alla som både nu och tidigare bidragit till att denna anläggning kunnat skapas.

Värderingar

Salsjögänget Motionsklubb arbetar i linje med nedanstående värderingar & policy:

Kontakterna och samarbetet mellan medlemmarna inom klubben, Salsjögänget, skall präglas av förtroende, gemenskap, respekt och öppenhet.

Attityder och beteende som visar tecken på bristande respekt för andra människor, får inte godtas.

Kunskapen om och förståelse för samspelet mellan människor är en förutsättning för en god klubbkänsla.

Salsjögängets gemenskap/sammanhållning och användandet av klubbens samlade resurser av alla slag, är avgörande för hur klubben skall utvecklas och fortleva. 

Alla medlemmar har ett individuellt ansvar för att skapa de betingelser som gör det möjligt för klubbens medlemmars personlighet, kunskap, intresse, initiativkraft och vilja till samarbete tillvaratas, så att uppgifterna inom klubben löses på bästa sätt.

I överrensstämmelse med Idrottsrörelsens verksamhetsidé, Riksidrottsmötet november 1995.  

Kommittéer

Anläggningskommitté:
Anders Olsson SK, Fritz Olsson, Ulf Persson, Mats Olsson, Inge Martinsson

Klubbmästeri:
Kalle Blomkvist SK, Stefan Losbrant, Inga-Lill Olsson, Susanne Aspeklev, Anna Holmberg, Helen Palm

Vedkommitté:
Daniel Flykt SK, Ulf Persson, Stefan Losbrant, Kalle Blomkvist, 

Träning och tävlingskommitté:
Ulf Nilsson SK, Mattias Sandén, , Peter Gustavsson, Anna-Lotta Wolgast

Spårkommitté:
Bo Jonasson, Olof Ringtun, Inge Martinsson

Tips och Lotterikommitté:
Leif Nilsson SK, Inge Martinsson, Rune Bengtsson

Konditionstestare:
Roger Ekström, Olof Ringtun

Webmaster:
Anna Holmberg

Valberedningen:
Kalle Blomkvist SK, Lars Carlsson

 

Verksamhetsplan

I syfte att leda föreningen i enlighet med stadgarna föreslås följande sammanträden: 

Möten 2019:

Alla möten hålls i klubbstugan kl 19.00

Årsmöte: 11 feb

Styrelsemöten: 13 maj, 12 aug, 11 nov

Kvartalsmöten: 27 maj, 26 aug, 25 nov,

Planeringsmöte för Salsjörundan 40 år :25 feb 

Utöver detta kan sammanträden påkallas, om särskilda skäl föreligger. 

Sista måndagen i varje månad, ordnas fika i klubbstugan, för utbyte av tankar om pågående verksamhet samt tipsrunda och medlemslotteri.

Aktiviteter

Varje vecka bedrivs träning, motion och bastubad på de gängse dagarna:
måndag 17:30 – 20:00
onsdag  17:30 – 20:00
lördag    13:00 – 16:00

Vi ber alla respektera dessa öppettider.

Tävlingar och olika motionsaktiviteter är en betydande del av verksamheten, där medlemmarna representerar föreningen. Sammanställning av under året intressanta tävlingar finns anslaget i respektive omklädningsrum. Löpträningen och styrketräningen kommer att ske framförallt vid Salsjöns anläggning under de tider som bastun är öppen, träningsplaneringen görs månadsvis.

Konditionstest kommer att annonseras ut under året, alla medlemmar är välkomna att deltaga.

Salsjörundan
Den 14 september arrangerar vi för 40 gången Salsjörundan.

Det blir 3 klasser som vanligt.

Planerade aktiviteter vid salsjöanläggningen och på andra platser:

Revbensloppet  i Skogsfalkens lokal i Svängsta

Ärtsoppeloppet

Tipsrunda annandagpåsk 22 april

Bräknetrampen i 18 maj

Julkaffe 21 december

Skötsel & Underhåll
Skötsel och underhåll av anläggningen sker kontinuerligt av anläggningskommittén.

Arrendekontraktet löper på ett år i taget och omfattar 10 000kvm.

Medlemsavgiften och andra inbetalningar sker via vårt bankgiro eller vårt swish som är en enklare och säkrare hantering än kontanter.

Visioner
Klubbens kommittéer förändrades under förra året och vi ser fram mot det fortsatta arbetet med att utveckla dessa.

Styrelsens förhoppning är att detta ska stärka klubben för framtiden och att klubben även i framtiden kommer att präglas av samma framåtanda, gemenskap och öppna dialog som byggt Salsjögänget till den fina klubb den är i dag. 

Salsjögänget MK Styrelse 2018

Styrelsen:

Ordförande
Peter Gustavsson
Barkvägen 7, 372 60 Bräkne-Hoby
Tel: 0457 – 814 11

Vice Ordförande
Mattias Sandén
Hyggesvägen 10, 372 60 Bräkne-Hoby
Tel 0457 – 805 21

Sekreterare

Kalle Blomqvist
Badhusvägen 16, 372 63 Bräkne-Hoby
Tel: 0708 – 917 360

Kassör
Viktor Mattisson
Gamla Riksvägen 84B, 372 60 Bräkne-Hoby
Tel: 0768 – 659 321

Ledamot
Daniel Flyckt
Nyhemsvägen 3,
372 61 Bräkne-Hoby
Tel: 0708-980 932

E-post: styrelsen@salsjon.se

POSTADRESS:
Salsjögänget MK – Friidrott
Gustavsson, Barkvägen 7
372 60 Bräkne-hoby

BESÖKSADRESS:
Gamla Riksvägen 55
372 62 Bräkne-hoby

KONTAKT:
Tel: 0457 – 808 33
E-post: petergast@telia.com